شبکه سازی زنان

ما فضای گفتگو و ارتباطات را برای زنان وسیعتر مینماییم. زمینه پیوند سازی بین زنان و دولت ایجاد مینماییم و فرصت ها برای زنان را مساعد مینماییم

ظرفیت سازی

ما توانمند سازی زنان را در عرصه فناوری از طریق برنامه ها ، ورکشاپ ها و پلت فرم آنلاین خود سرعت میبخشیم

آموزش دیجیتالی

ایجاد ابزارها و سیستم های دیجیتالی برای ارائه فرصت ها و توانمند سازی زنان در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی و فناوری

زنان متحرک

مشکلات و علل ها

مشکلات موجوده

دسترسی زنان در تکنالوژی

حاکی از آن است که زنان در سطح ITU آخرین برآوردهای جهانی 12٪ کمتر از مردان به اینترنت دسترسی دارند و در کشورهای کم توسعه یافته این تفاوت جنسیتی تا 33٪ تخمین شده است

دسترسی به تحصیلات عالی

فقط 2٪ از زنان به آموزش عالی دسترسی دارند و هنوز هم برای دسترسی به منابع با موانع اساسی روبرو هستند

بی سوادی زنان در افغانستان

بیش از نیمی از جمعیت زیر خط فقر زندگی می کنند و این سخت ترین ضربه را به زنان وارد میکند. بررسی های اخیر نشان می دهد که 87٪ از زنان افغان بیسواد هستند
تماشای ویدیو

آخرین فعالیتهای ما را تماشا نمایید

اهداف ما

  • زنان و دختران را به سمت فناوری سوق میدهیم ، زمینه دسترسی را به امکانات و ابزار های موجوده در تکنالوژی فراهم مینماییم تا بتوانند به توانایی موجوده خود دست یابند و زندگی خود را با عصر تکنالوژی مهار کنند
  • فراهم سازی آموزش از طریق سیستم آنلاین ما
  • افزایش فرصت های شغلی برای زنان
  • تقویت و ایجاد شبکه های ارتباطی بین زنان و دولت

دیدگاه ما

  • پیشرفت زنان و دختران از مشارکت به سوی دیجیتال سازی
  • فراهم سازی ایجاد محیط و فضا برای زنان و دختران جهت ایجاد شبکه ارتباطی فی مابین
  • افزایش ظرفیت زنان در فن آوری از طریق ورکشاپ ها ، آموزش ها و برنامه ها

چطور میتوانید کمک نمایید؟

کمک مالی شما به ما در تقویت توانمندسازی زنان در فناوری با آموزش وتقویت بلند بردن سطح تعلیمی کمک خواهد کرد

همکاران ما