درباره ما

زنان متحرک

تنوع ، برابری ، وحدت و پیشرفت

ما تیمی از کارشناسان فناوری هستیم که متعهد به کار برای توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی با کمک فناوری در افغانستان هستیم. ما زنان را در آموزش دیجیتالی، فنی و صنایع دستی از طریق برنامه ها، ورکشاپ ها و سیستم آنلاین خود ارتقا میبخشیم ، آموزش می دهیم و توانمند می سازیم. توانمندسازی زنان با فناوری متعه د به ایجاد یک محیط امن ، محترمانه و فراگیر برای یادگیری ، اشتراک گذاری و شبکه های حرفه ای است.ما زنان را نیرو میبخشیم تا بتوانند اقتصاد خود و دولت را تقویت کنند

برابری جنسیتی

ما تلاش می کنیم بدون در نظر گرفتن جنسیت ، گرایش جنسی ، معلولیت و ظاهر بدنی، نژاد ، قومیت ، سن و مذهب ، یک ابتکار عاری از آزار و اذیت را برای همه فراهم کنیم. بیشتر

توانمند سازی زنان در تکنالوژی

دسترسی به فناوری ، کنترل آن و امکان ایجاد و شکل دادن آن یک موضوع اساسی حقوق بشری زنان است. پروگرام زنان متحرک با هدف کمک به پایان دادن به فناوری جنسیتی بیشتر توانمندسازی و تشویق زنان و دختران برای ایجاد راه حلهای خلاقانه برای پیشبرد امور زندگی و کسب برابری جنستی.، توانمندسازی و تشویق زنان و دختران به ایجاد راه حل های موجوده برای پیشبرد و ترقی کشور طراحی شده است.

اتصال زنان

ما فضای گفتگو و ارتباطات را برای زنان افزایش داده و پیوندی بین زنان و دولت ایجاد می کنیم و فرصت های کاری برای زنان را مساعد مینماییم .

آموزش از طریق تکنالوژی

یادگیری و تبادل اطلاعات، افکار، آیده ها بین شرکت کنندگان از طریق برنامه ها و ورکشاپ ها ، ما سیستم آموزشی آنلاین را برای زنان بی سواد وبا سواد فراهم مینماییم. بیشتر آموزش دیجیتالی و تهیه موارد و زمینه های شغلی از طریق سیستم آنلاین ما باعث می شود تا زنان و دختران بی سواد به آموزش دسترسی پیدا نمایند.